Θερμογράφηση

Η χρήση θερμογραφικών μεθόδων κάνει δυνατή την εύρεση πιθανών αιτιών που μειώνουν την παραγωγή και δημιουργούν σημαντικές βλάβες στο σύστημα.

Με την θερμογράφηση των φωτοβολταϊκών πάνελ, μπορούν να εντοπιστούν προβλήματα στη λειτουργία των πάνελ ή στις κυψέλες (γήρανση κυψελών, κλπ). Τα αποτελέσματα από τη θερμογράφηση μπορούν να αναδείξουν βλάβες οι οποίες δεν μπορούν να εντοπιστούν με άλλη μέθοδο και τις οποίες σίγουρα δε μπορεί να δει κανείς με τα συμβατικά όργανα.

Hot-spot

To φαινόμενο των θερμών κηλίδων (hot-spot) οφείλεται στην ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων Φ/Β στοιχείων που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα (λόγω σκίασης, αστοχίας υλικού, αντίθετης πολικότητας κτλ.) σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά.

PID (Potential-Induced Degradation)

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαφορά δυναμικού μεταξύ των Φ/Β κυψελών και του πλαισίου των Φ/Β μονάδων. Λόγω αυτής της διαφοράς μπορεί να απελευθερωθούν ηλεκτρόνια από τη Φ/Β κυψέλη προς τη γη, μέσω του γειωμένου Φ/Β πλαισίου. Το φαινόμενο PID μειώνει σταδιακά την απόδοση του Φ/Β πλαισίου μέχρι και 30%.

Οι υπηρεσίες θερμογράφησης περιλαμβάνουν τα εξής:

Έλεγχο όλων των πάνελ, και συνδέσεων για τον εντοπισμό υπερθερμάνσεων, hot spots και διαφορές στην θερμοκρασία, που συνήθως υποδηλώνουν πιθανά προβλήματα (θερμογράφηση εμπρόσθιας όψης πάνελ και εντοπισμός θερμής περιοχής (hot zone), θερμογράφηση οπίσθιας όψης πάνελ και εντοπισμός θερμών σημείων (hot spots)).

Επίσης, άλλα σφάλματα που μπορούν να συμβούν σε μια Φ/Β εγκατάσταση αποφεύγονται μέσω των παρακάτω προληπτικών ελέγχων με χρήση θερμοκάμερας:

Επιθεώρηση κινητήρων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ιχνηλάτες (trackers)

Επιθεώρηση μετασχηματιστών

Επιθεώρηση καλωδίων & ηλεκτρολογικών πινάκων

Για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από μια θερμική εικόνα, σημαντικός παράγοντας είναι η θερμογράφηση να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο και προσωπικό. Οι μηχανικοί και οι τεχνικοί της «ΤΡΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για ανταποκριθούν πλήρως σε αυτές τις ανάγκες.     Copyright © 2020-2021 Trienergeia Mixaniki. All Rights Reserved.