Νet Metering

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - NET METERING

Ο  συμψηφισμός  παραγόμενης και καταναλισκόμενης  ενέργειας, γνωστός  με  τον  όρο  Net Metering, αποτελεί  ένα  από  τα  εργαλεία  προώθησης  της  αυτοπαραγωγής  και ιδιοκατανάλωσης  με  ΑΠΕ  και  εφαρμόζεται  σε  διάφορες  χώρες, κυρίως  για  εγκαταστάσεις  φωτοβολταϊκών.

Το  Net Metering επιτρέπει  στον  καταναλωτή  να  καλύψει  ένα  σημαντικό  μέρος  των  ιδιοκαταναλώσεών  του,  ενώ  παράλληλα  του  δίνει  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιήσει  το  δίκτυο  για  έμμεση  αποθήκευση  της  πράσινης ενέργειας που θα παράξει.

Ο  όρος  “Net”  προκύπτει  από  το  γεγονός  ότι  η  χρέωση-πίστωση  του  καταναλωτή  αφορά  στη  διαφορά μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.  Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για  τον  καταναλωτή  αλλά  πιστώνεται  λογιστικά  για  μια  ορισμένη  χρονική  περίοδο  οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 (ΦΕΚ Β 3583/31.12.2014) καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Οι γενικές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα είναι:

 • Καθορίζεται ετήσιος κύκλος συμψηφισμού παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας.
 • Η Φ/Β εγκατάσταση πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης (αποκλείεται το virtual Net Metering).
 • Επιτρέπεται η εγκατάσταση τόσο σε κτίρια όσο και επί γηπέδου.
 • Τίθεται όριο ισχύος 20kWγια το διασυνδεδεμένο σύστημα (ΔΣ) ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kW.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν είτε την κυριότητα, είτε εκμισθώνουν το χώρο εγκατάστασης (αντίθετα με το Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε κτίρια).
 • Επιτρέπεται η μετάβαση από το Ειδικό Πρόγραμμα Φ/Β σε Κτίρια στο πρόγραμμα αυτό, με σύμβαση που συνάπτεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της 25ετίας.
 • Τίθεται όριο ισχύος 20kWγια το ΔΣ, 50kWγια την Κρήτη, 20kWγια τα λοιπά ΜΔΝ.
 • Ειδικά για τα ΜΔΝ, η ισχύς των παραγωγών προσμετράται στο επιτρεπόμενο περιθώριο ισχύος του κάθε ΜΔΣ
 • Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους Δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης με μέγιστο τα 500kW.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του Net Metering είναι τα ακόλουθα:

Ο καταναλωτής προστατεύεται από μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.

 • Δίνεται η δυνατότητα μηδενισμού των χρεώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται.
 • Η επένδυση δεν εξαρτάται από οποιοδήποτε σχήμα αποζημίωσης (Feed In Tariff– FIT) προκειμένου να αποσβεστεί. 
 • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται τοπολογικά κοντά στην κατανάλωση μειώνοντας σημαντικά τις απώλειες μεταφοράς.
 • Η χώρα μας απαλλάσσεται σταδιακά από την ενεργειακή εξάρτηση των ορυκτών καυσίμων και τα αντίστοιχα κόστη που αυτή επιφέρει, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση και οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα.
 • Αυξάνεται η ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

 • Συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό (κύκλος καταμέτρησης). Στον πρώτο εκκαθαριστικό:
  • εφόσον προκύπτει Εαπορροφούμενη > Εδιοχετευθείσα τότε χρεώνεται η διαφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού
  • εφόσον προκύπτει Εαπορροφούμενη < Εδιοχετευθείσα τότε πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό, ως πρόσθετη εξερχόμενη ενέργεια
 • Η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
 • Με την έκδοση του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού, (ένα έτος μετά την ενεργοποίηση), και κατ' έτος στη συνέχεια, διενεργείται η τελική εκκαθάριση του έτους (ετήσιο ισοζύγιο εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας).
 • Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας από τον ετήσιο συμψηφισμό δεν πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή.
 • Οι ρυθμιζόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις (Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, κ.λ.π.) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης βάσει της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης
 • Οι χρεώσεις για τις ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό επί της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, (άθροισμα απορροφηθείσας και της συνολικής παραχθείσας από το Φ/Β ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο δίκτυο ενέργεια)
 • Οι λοιπές χρεώσεις (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5‰, ΦΠΑ) υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στα πλαίσια της αδειοδότησης.

Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ, που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον, τα εξής:

 • στοιχεία του κυρίου του φωτοβολταϊκού
 • στοιχεία της εγκατάστασης, με το έντυπο αίτησης που χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • στοιχεία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντιστροφέα, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τον τρόπο λειτουργίας τους.
 • o ΔΕΔΔΗΕ εντός ενός (1) μηνός χορηγεί προσφορά σύνδεσης με διάρκεια ισχύος τριών (3) μηνών.
 • η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα δικτύου.
 • Υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός. Η σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.


     Copyright © 2020-2021 Trienergeia Mixaniki. All Rights Reserved.